gradient

Når skaden er sket

Få trin for trin hjælp til, hvad du skal gøre, når skaden er sket, så skaden begrænses. Guiden hjælper til at reagere hurtigt og effektivt på pludseligt opståede skader.

Print alt

Hvor kommer skaden fra?

De fleste tænker på vandskader, når talen falder på skader i kælderen. Vand og fugt er de hyppigste årsager til skader, men det er ikke kun pludselige skader som f.eks. skybrud, der giver vandskader. Det er vigtigt at være opmærksom på tegn på snigende skader.

Det er ikke altid muligt at undgå oversvømmelse i kældre - men man kan komme langt ved at begrænse omfanget af skaderne. Hvis kælderen bliver oversvømmet, er det vigtigt at rydde op, så skaden ikke forværres og udvikler yderligere sig til fugt- og svampeskader.

Print emne

Den pludselige skade

Pludseligt opståede skader kan være oversvømmelse i kælderen på grund af brud på installationer, overløb fra kloakker eller indtrængende vand fra det omgivende terræn. For at undgå denne form for skader, må man gennemgå sin kælder for svagheder. Hvor kan der opstå problemer og hvordan kan man forhindre - eller i det mindste begrænse - en eventuel skade.

 • Det er en god ide at udtænke en strategi for sikring mod overfladevand i tilfælde af voldsom regn/skybrud. For eksempel: Hvordan sikres kældertrappen, kældervinduer eller lyskassen, hvis vandstanden omkring bygningen er 10-20 cm.
 • Gennemgå kælderen med fokus på risiko: Hvor kan det gå galt, hvis uheldet er ude, og hvordan kan jeg begrænse skadens omfang? Lav en liste over mulige scenarier og løsninger, så vil du være langt bedre rustet i fremtiden.
 • Gulvafløb i kældre bør altid sikres mod tilbageløb af vand fra kloakken. Læs mere om oversvømmelse.

Klik for at læse emne

Print emne

Den snigende skade

Den langsomt opståede skade kan være lige så omfattende og kan økonomisk set være langt større end den pludseligt opståede skade. I modsætning til den pludselige skade er der dog bedre mulighed for at opdage og agere på skaden i tide. Her er beredskabsplaner ikke nødvendige. Det er i stedet vigtigt at være opmærksom og kontrollere kælderen med jævne mellemrum for eventuelle tegn på problemer.

Indtrængende fugt kan somme tider ses direkte på vægge og gulve, men ofte er der andre tegn på fugtindtrængning. Skimmelvækst på papkasser, papir og pap, der buler, eller muggen lugt kan være tegn på, at noget er galt.

Har man først konstateret fugtproblemer i kælderen, skal kilden findes.

 • Opstigende grundfugt er et kendt problem i mange ældre ejendomme med murede fundamenter. Problemet har ofte været der i mange år, men højere grundvandstand omkring bygningen kan i nogle tilfælde forværre problemet. Opstigende grundfugt er ganske bekosteligt at fjerne, da det som regel indebærer indlægning af stålplader i hele fundamentet. Der skal derfor være tungtvejende begrundelser for at standse opstigende grundfugt. Se Fokus: Kældervægge af murværk for mere information om opstigende grundfugt.
 • Brud på kloakrør eller vandrør i terrænet omkring bygningen kan være svære at opdage. Ofte opdages de ved, at der kommer forsænkninger i terrænet. Det er udvaskning af den omgivende jord, som følger til lokal kollaps i terrænet. Brud på kloakrør kan opdages ved tv-inspektion, mens brud på vandledninger kan opdages ved trykprøve. I begge tilfælde er det afgørende at opdage skaden hurtigst muligt og få den udbedret af henholdsvis kloakmester og VVS-tekniker. Eventuelle brud på fjernvarmerør skal repareres af varmeforsyningsselskabet.
 • Installationer i kælderen bør løbende efterses for tegn på korrosion, og eventuelle utætheder bør straks repareres af en VVS-tekniker.
 • Tilsvarende bør utætte faldstammer eller tilslutning til tagbrønde repareres af en blikkenslager for at undgå indsivende regnvand.

Klik for at læse emne

Print alt

Sådan stopper du skaden

For at stoppe en kælderskade kan du bruge udstyret på denne liste for at lette arbejdet. Lav et opslag til ejendommens beboere ved skade  til nemt og hurtigt at informere ejendommens beboere om situationen, og hvordan den takles.

Vælg den situation, som passer til din skade og følg guiden.

Stop skaden hurtigt

Det er vigtigt at stoppe en kælderskade så hurtigt som muligt.

En kælder er en udsat del af en bygning, og der er høj risiko for følgeskader, hvis en kælderskade ikke håndteres korret og rettidigt.

Print emne

Oversvømmelse

Det er ikke altid muligt at undgå oversvømmelse i kældre - men man kan komme langt med at begrænse omfanget af skaderne. Hvis kælderen bliver oversvømmet er det vigtigt at rydde op, så skaden ikke forværres og yderligere udvikler sig til fugt og svampeskader.

Print følgende opslag ud med information til beboerne om vandskaden, så de ved, hvad de skal gøre.

Stop skaden

Ved oversvømmelse i kælderen er det vigtigt at forsøge at standse skadens omfang:

 1. Kan du se, hvad problemet er, og hvor vandet kommer fra?

Hvis du kan se, hvorfra vandet kommer ind i kælderen, så begræns skaden ved at stoppe vandindtrængningen. Hvis du har stormsække, så læg dem i vand og vent 3-5 minutter, mens de fylder sig selv. Brug de opfyldte stormsække til at bygge en barriere på 2-3 sække i højden, hvor vandet trænger ind, så skaden begrænses.

 • Vandet kan komme op fra kloakken. Undgå kontakt med kloakvand; Man kan pådrage sig alvorlige og livstruende sygdomme, som f.eks. Weils syge, gulsot og leverbetændelse. Ring til et skadeservicefirma, eller ifør dig høje gummistøvler og regntøj samt gummihandsker, så du undgår kontakt med kloakvandet. Husk efterfølgende, at tøj og gummistøvler skal spules rene udenfor.
 • Vandet kan komme fra et utæt vandrør. Ring til en VVS-installatør, som har døgnvagt så utætheden stoppes og skaden begrænses.
 • Vandet kan komme fra et skybrud. Tag billeder af skaderne, og hvor vandet trænger ind i kælderen. Det vil være en god hjælp til senere, både i forhold til forsikringen, men også til at kunne løse problemet for fremtiden.

2. Kontakt dit forsikringsselskab:

 • Som beboer er det din indboforsikring, der dækker skader på indbo.
 • Som ejer er det din bygningsforsikring, der dækker skader på kælderen.

Forsikringsselskaberne vil ofte tage kontakt til et professionelt skadeservicefirma, der kommer ud for at besigtige skaden. Ved skybrud vil der være mange, der skal have hjælp af forsikringsselskaberne, så der kan gå langt tid, før de kommer ud. Aftal derfor med dit forsikringsselskab, om du selv kan påbegynde oprydningen, så skaden ikke breder sig.

3. Skaden skal begrænses. Et skadeservicefirma vil gøre følgende, som du også selv kan gøre:

 • Pumpe vandet væk. Ved større skybrud skal du huske, at det kan komme op fra brønde og kloakker. Tjek derfor, om brønden leder vandet væk, inden du blot pumper vandet hen til nærmeste brønd og det derefter løber tilbage igen.
 • Rengøre overflader, så skimmel og svamp ikke breder sig
 • Opsætte affugtere som beskrevet under fugtproblemer

4. Beboerne skal gøre følgende:

 • Beboere skal hurtigst muligt fjerne de af deres ejendele, som kan og skal reddes.
 • Indbo, der allerede er skadet, må ikke smides ud, før forsikringen har haft lejlighed til at besigtige skaderne.
 • Brug denne skabelon til hurtigt at lave opslag, der kan printes ud og sættes op i de enkelte opgange. Opslaget fortæller, hvordan beboerne skal forholde sig.

Forebyg skaden

Når den akutte skade er løst, bør det overvejes, om der skal gøres en indsats for at forhindre eller blot minimere fremtidige oversvømmelser. Det anbefales at få en rådgiver til at give overblik over udfordringerne, samt de mulige løsninger og økonomiske konsekvenser.

Det er muligt at mindske risikoen betydeligt ved at vedligeholde ejendommen. Tjekliste til udvendig vedligeholdelse gør det nemt at sikre vedligehold af kælderen.

Det er vigtigt at huske på, at det ikke altid er muligt at forhindre oversvømmelse i kælderen. Derfor bør man altid indrette sin kælder så risikoen for skader minimeres. Se hvordan på Gode råd til opbevaring i kælderen.

Tal med ejeren om, hvor stort et beredskab ejendommen selv skal have. Se Tjekliste med nyttigt udstyr for forslag til udstyr, der kan begrænse skaderne.

Det er en god idé at tilmelde ejendommen til DMI's varslingssystem. DMI sender en SMS, når der er risiko for skybrud i dit område. Tjenesten er gratis.

Bygningens udformning er skyld i, at regnvand kan trænge ind. Derfor bør der altid være en kant op mellem kældergulv og trappeskakt. Det gør, at skakten kan rumme noget regnvand, uden at vandet strømmer ind i kælderen og forsager vandskader. Udendørs trappeskakter skal altid have afløb i bunden. Hold afløbet rent for skidt og snavs.

I nogle tilfælde kan der være krav til "niveaufri adgang" for at lette adgangen for handicappede. Dog anbefales der altid en opkant ved kælderdøren, hvor det er lovligt.

Tagvand bør ikke ledes helt ned i trappehalsen, da det giver risiko for, at eget tagvand kan oversvømme kælderen, hvis kloakken er fyldt eller stoppet. Man bør omlægge nedløbsrør, så de stopper i terræn. Oversvømmelsen er opstået på grund af indtrængende regnvand.

Følgende tekniske løsninger kan hjælpe med at løse problemerne med indtrængende regnvand.

 

Højtvandslukke

Hvis man har problemer med, at kloakvand trænger op gennem gulvafløb i kælderen eller endda op gennem et toilet, kan løsningen være at få etableret et såkaldt højtvandslukke. Højtvandslukke lukker af for kloakken, når det stuver op udefra. Herved forhindrer man, at kloakvand trænger ind. Bemærk: Et højtvandslukke skal manuelt lukkes op efter at have været aktiveret.


 

Tilbageløbsstop

Alternativt, og ofte en bedre løsning, er at få etableret et tilbageløbsstop i en brønd, som kun har tilløb af kloakvand fra kælderen. Tilbageløbsstoppet har et indbygget, bevægeligt rør, der flyder op og lukker af, så vand ikke kan løbe tilbage i kloakken, når denne stuver op under et skybrud. Denne løsning er dog ikke tilladt ved tilslutning til sort spildevand (afløb fra toilet).

 

Pumpebrønd

En mulighed er, at alt spildevand fra kælderen ledes til en pumpebrønd og pumpes ud til kloakken. Det er ofte den bedste, men også dyreste løsning. Hvis problemet udelukkende er et enkelt gulvafløb, og afløbet er en nødvendighed, er der også mulighed for at erstatte dette med et gulvafløb med integreret pumpe.

 

Faskiner

En faskine er et "bassin" under jorden til opsamling af regnvand. En faskine kan udformes på forskellig vis. Bassinet etableres f.eks. ved at grave et hul i jorden som fyldes med større sten eller specialudformede plastkassetter. Man kan kun bruge faskiner til regnvand. En faskine kan være en god løsning til at aflede tagvand. Jordbundsforholdene skal dog være egnede til det, og grundvandets niveau skal være så lavt, at faskinen ikke bare fyldes af grundvand. 

  

Højvandssikre skot

For at forebygge oversvømmelser i kældre med store værdier, kan manuelle eller automatiske skot, sikre kælderen fra at blive oversvømmet. Vand på terræn kan forhindres i at nå ind i bygningen. Forskellige gennemtestede og certificerede produkter kan kombineres efter situationen. Kontakt en leverandør for at finde den optimale løsning, der samtidig er rentabel i forhold til de værdier der skal sikres. 

Affaldslifte

Ved oversvømmelse i kælderen kan en lift til transport af affald blive defekt. Dette kan give anledning til elektrisk defekt og i værste fald ulykker og personskader. Hvis der er nogle synlige tegn på, eller mistanke om, at liftens motor eller andre elektriske dele har stået under vand, afbryd strømmen til liften. Kontakt derefter det servicefirma som varetager den lovpligtige service og sikkerhedseftersyn samt renovationsselskabet som varetager afhentningen af affaldet i ejendommen og informér om situationen.  

Overdækket kældernedgang

32 overdëkket këldernedgang.JPG

Støbt opkant

17 Stõbt opkant.JPG

Højtvandslukke

Tilbageløbsstop

Pumpebrønd

Faskine

Højvandssikre skot

Affaldslifte

Klik for at læse emne

Print emne

Kloakproblemer

Problemer med kloakken viser sig oftest i form af lugtgener eller gentagne tilstopninger.

Har man problemer med lugtgener i sin kælder, skyldes det som regel enten:

 1. Faldstammen er gennemtæret.
 2. Undertryk i faldstammen

Faldstammen er gennemtæret

Løsningen er at udskifte faldstammen eller få den strømpeforet. En foring er et nyt rør inde i den eksisterende faldstamme, som kan udføres uden at lave indgreb i etageadskillelserne. En foring skal udføres af et autoriseret firma, og forud for arbejdet bør der laves en indvendig tv-inspektion for at klarlægge faldstammens tilstand. Det anbefales at kontakte en rådgivende afløbsingeniør, inden arbejdet begyndes.

Undertryk i faldstammen

Et undertryk i faldstammen vil ofte suge vandlåsen tør for vand, både i badeværelsets gulvafløb og også i køkkenvaskens vandlås. Når vandlåsen er tør for vand, kan kloakkens lugtgener ude fra hovedkloakken trænge direkte ind i din lejlighed.

Udluftning af kloakken er normalt ført over taget for at undgå undertryk i faldstammen, når der trækkes ud i toilettet. Årsagen til undertrykket kan være:

 • Udluftningen over taget er blevet ændret til en vakuumventil på loftet. En vakuumventil bliver nogle gange anvendt ved en tagrenovering/-udskiftning, hvor den indsættes for at undgå gennemføringer i taget. Vakuumventiler kan udelukkende optage undertryk (vakuum) i faldstammen, men tillader ikke luft i at komme ud, når der er overtryk i systemet. Vakuumventiler bør så vidt muligt ikke benyttes.
 • Udluftningen er tilstoppet. Undersøg om udluftningen er tilstoppet af grene, blade eller lignende.

Kloakken er jævnligt tilstoppet

Hvis kloakken stopper med jævne mellemrum er det tegn på, at der er en eller flere fejl på kloaksystemet. Kloaksystemer har en normal levetid på 50 til 100 år, men er meget afhængig af, hvor grundigt det i sin tid blev udført. Til at klarlægge problemet kan en rådgivende kloakingeniør hjælpe.

Normalt gennemgås systemet ud fra, hvor problemerne konstateres og sammenholdes med tegningen af kloaksystemet. Herefter kan man indsnævre området, som skal undersøges nærmere. Det gøres ved hjælp af en tv-inspektion, hvor man kan se rørenes tilstand. Tv-inspektionen bør udføres efter den såkaldte DTVK-ordning, som er en standard for inspektion af kloakledninger. Tv-inspektionen giver overblik over kloakkens tilstand, og gør det muligt at beslutte, hvor der skal renoveres, for igen at få et velfungerende kloaksystem.

Gennemtæret faldstamme

gennemtæret faldstamme.jpg

Klik for at læse emne

Print emne

Fugtproblemer

Højt fugtindhold i træbaserede materialer kan føre til råd- og svampeangreb, der nedbryder træet og med tiden kan smitte andre træmaterialer som etageadskillelser mv. Nogle trænedbrydende svampe som f.eks. ægte hussvamp kan vokse gennem flere meter murværk og derved brede sig langt ud i bygningen, hvis den får de rette betingelser. Derfor er det vigtigt at bremse råd- og svampeangreb i tide.

Stop skaden

Fjern det påvirkede materiale og etabler et tilstrækkeligt lavt fugtniveau, f.eks. ved at affugte.

Guide til hurtig affugtning

Hvis der er fugtproblemer i kælderen, vil affugtere kunne forbedre situationen. Det er dog vigtigt at affugteren tilsluttes et afløb eller tømmes ofte, da det opsamlede vand i modsat fald vil fordampe tilbage til luften.

Vær opmærksom på, at affugtning er energikrævende og kan blive en stor post på elregningen, hvis den er tændt i lange perioder.

 • Placer en affugter i hvert rum.
 • Ved flere rum kan man nøjes med én affugter, såfremt døre imellem rummene fastholdes i åben position.
 • Tjek specifikationerne for affugteren og kontroller, at den kan dække et rum med den givne rumstørrelse. Ellers opsættes flere affugtere.
 • Tilslut affugteren til et gulvafløb, hvis det er muligt. Ellers skal den tømmes ofte for ikke at fordampe tilbage til luften.
 • Opvarm kælderen hvis muligt. Hvis kælderen opvarmes vil affugterne arbejde mere effektivt, da luften kan indeholde mere fugt.
 • Luk udvendige vinduer og døre. Ved at afgrænse volumen vil rummet affugtes hurtigere. Samtidig undgås det at der bliver tilført mere fugt fra luften uden for rummet. Dette er specielt vigtigt om sommeren hvor udeluften er varm og kan indeholde meget fugt.

Forebyg skaden

Som udgangspunkt skal man helt undgå træbaserede materialer i fugtige kældre. Råd og svamp opdages let ved at stikke i træværket med en skruetrækker eller et andet spidst instrument. Trænger skruetrækkeren let ind i materialet, er det skadet. Det kan til gengæld være vanskeligt at skelne mellem råd og svamp. Er man i tvivl, bør en ekspert tilkaldes til prøvetagning og tests.

Opfugtning

1 tegn pÜ opfugtning.jpg

Kældervæg med råd og svamp

2-IMG_2102oprjussk1104575, Mõensgade 18-20, èrhus.jpg

Klik for at læse emne

Print emne

Skimmel

Skimmelsvampe er hyppigt forekommende i kældre og næsten umulige helt at undgå. Skimmelsvampe vokser allerede ved de relativt lave fugtindhold, der ofte forekommer i kældre i sommerperioder med varmt og fugtigt vejr. Skimmelsvampe nedbryder normalt ikke de materialer, de vokser på, men frigiver sporer, der kan være allergifremkaldende og i visse tilfælde medføre astma. Dette er en af hovedårsagerne til, at kældre ikke bør anvendes til boligformål.

Fjern skimmel

Lettere skimmelangreb kan fjernes med rengøringsprodukter som Rodalon. Ved mere omfattende skimmelangreb bør fugtkilden fjernes først, dernæst behandles det angrebne område af professionelle fra et skadeservicefirma, der ofte vil gå mere radikalt til værks og delvist fjerne inficeret materiale.

Forebyg skaden

Organiske materialer som træ, papir og stofprodukter giver skimmelsvampe gode vækstmuligheder, men også støv og snavs kan være tilstrækkelig næring for skimmelsvampene. Vær opmærksom på, at tapetklister og visse malingstyper kan indeholde organisk materiale og være ganske nærende for skimmelvækst.

Hvis man har en fugtig kælder, må man ofre særlig opmærksomhed på at undgå organiske materialer i kælderen. Desuden kan rengøringsvenlige overflader begrænse støv og snavs, og ad den vej reduceres grobunden for skimmel.

skimmel.dk er der samlet en række gode råd og film omkring skimmelsvampe i bygninger.

Se film om bekæmpelse af skimmel

Klik for at læse emne

Print emne

Tyveri

I tilfælde af tyveri skal du gøre følgende:

 • Kontakt det lokale politi, og følg deres anvisninger.
 • Kontakt ejer, så oplysningen kan videregives til resten af ejendommens beboere. Brug Opslag til beboere ved skade til at lave et opslag hurtigt og nemt.
 • Kontakt dit forsikringsselskab og følg deres anvisninger.

Tag fotos som dokumentation før oprydning, og registrer manglende genstande. Lav en mangelliste. Det gør sagsforløbet med erstatning nemmere både for dig og dit forsikringsselskab.

Forebyg skaden

Vurdér om der er ting, du ikke bør opbevare i kælderen. Generelt bør man aldrig opbevare ejendele i kælderen, som man ikke kan undvære i tilfælde af tyveri eller skade.

Lås kælderrummet af med en god lås og bed ejer sørge for, at alle adgange til kælderen bliver låst af, så det kun er beboere og viceværten, der har adgang.

Klik for at læse emne

Print emne

Rotter

Rotter ødelægger bygningens installationer ved at gnave sig igennem afløbsrør og ledninger. Når først rotterne er inde i ejendommen, efterlader de ekskrementer og urin, som er skadeligt for helbredet, hvis man kommer i kontakt med det.

Rotter elsker at bo i ubenyttede kloakrør, såkaldte rottereder, som er tørre ledninger. Rotter kan ikke lide at bo i vand, men svømmer godt. Rotter trænger oftest ind

 • når kloaksystemet er utæt,
 • via kloakkens udluftning, eller
 • via åbninger, f.eks. vinduer.

Kloakkens udluftning skal altid være ført op over taget. Enden af røret skal være lukket med ståltrådsnet. Tjek, om der er utætte vinduer til kælderen.

Skader fra rotter

 • Rotter skader bygningens elinstallationer ved at bide i ledningerne, så der er risiko for kortslutning og i værste fald brand.
 • Rotter er farlige smittespredere pga. deres urin og ekskrementer. Det giver stor risiko for at få den livsfarlige Weils syge.

Løsning på rotteproblemet

 • Kontakt kommunen, så snart rotterne opdages. Kommunens rottefænger løser herefter problemet midlertidigt, evt. med gift.
 • For at få løst rotteproblemet permanent, skal rotternes mulige adgange gennemgås indtil rottens adgangsvej er fundet. Efterfølgende kan det være en god ide at montere et rottestop i en brønd, så de ikke længere kan komme ind i ejendommens kloaksystem, men holdes ude i det offentlige kloaknet. Der er også mulighed for at montere en rottefælde, som slår rotten ihjel.

Klik for at læse emne

Print alt

Dem kan du få hjælp af

 

 

Som ejer

Som beboer

Fugtproblemer

Fugtsagkyndig

Rådgivende ingeniør

Håndværker

Udlejer/Vicevært

Forsikringsselskab (indboforsikring)

Kloakproblemer

Aut. Kloakmester

VVS-tekniker

Forsikringsselskab (bygningsforsikring)

Rådgivende ingeniør

Varmeforsyningsselskab

Udlejer/Vicevært

Skimmel

Fugtsagkyndig

Rådgivende ingeniør

Håndværker

Udlejer/Vicevært

Forsikringsselskab (indboforsikring)

Oversvømmelse

Skadeserviceselskab

Forsikringsselskab

Fugtsagkyndig

Rådgivende ingeniør

Håndværker

Leverandører af skot til højvandssikring 

Udlejer/Vicevært

Forsikringsselskab (indboforsikring)

Tyveri

Politi

Forsikringsselskab (bygningsforsikring)

Håndværker

Udlejer/Vicevært

Forsikringsselskab (indboforsikring)

Skadedyr

Kommunen

Forsikringsselskab

Skadedyrsserviceselskab

Udlejer/Vicevært

Print alt

Hvad dækker forsikringen?

Om forsikringen dækker en skade, afhænger i høj grad af omstændighederne for skaden. Hvis skaden har relation til vejret er Forsikringsvejret et godt udgangspunkt, for at se om forsikringen dækker skader som følge af uvejr. Oplysningerne på Forsikringsvejret er de samme oplysninger forsikringsselskaberne anvender, når de skal vurdere, om skaden er dækket af forsikringen.

Kontakt dit forsikringsselskab

Da forsikringer er meget forskellige, anbefales det altid at tage kontakt til dit eget forsikringsselskab for at få den præcise vurdering af dækningen.

Print emne

Voldsomt skybrud

Hvis der er tale om voldsomt skybrud, skal skader på huset anmeldes til ejerens bygningsforsikring. Skader på indbo anmeldes til beboernes egen indboforsikring.

 • Skade på indbo bliver erstattet efter reglerne i indboforsikringen
 • Erstatningen til ejendommen fastsættes normalt til det beløb, som det vil koste at udbedre skaden på skadetidspunktet med samme byggemåde og materialer, som det skaderamte.  
 • Erstatningen dækker rimelige udgifter til at få pumpet vand væk, redde indbo og den nødvendige udtørring bagefter.
 • Erstatningen kan nedsættes, hvis huset er dårligt vedligeholdt. 
 • Erstatningen bliver udbetalt, når det beskadigede er reetableret eller repareret.

Forsikringen dækker normalt ikke, hvis skaden skyldes:

 • Regnvand, der siver ind gennem utætheder i bygningen
 • Tilstoppet eller underdimensioneret afløb
 • Opstigende grundfugt eller kloakvand

Hvad er voldsomt skybrud?

Har det regnet:

 • over 30 mm på 30 minutter eller over 40 mm på 24 timer, er der tale om voldsomt skybrud, og forsikringen dækker skaden.
 • over 15 mm på 30 minutter eller 30 mm på 24 timer dækker forsikringen i nogle tilfælde.

Klik for at læse emne

Print emne

Voldsomt tøbrud

Er der sket vandskade som følge af voldsomt tøbrud, dækker forsikringen som hovedregel. Skaden på ejendommen skal anmeldes til ejerens forsikringsselskab, mens skade på beboernes ting skal anmeldes til deres indboforsikring.

Hvad er voldsomt tøbrud?

Voldsomt tøbrud er defineret forskelligt i forsikringsselskabernes forsikringsbetingelser. Det er derfor op til det enkelte selskab at afgøre, om der er tale om en dækningsberettiget skade.

Klik for at læse emne

Print emne

Stormflod og oversvømmelsesordningen

Skader, der skyldes oversvømmelse fra hav, søer, åer og vandløb, dækkes hverken bygnings- eller indboforsikringen. Dette gælder også for stormflod og oversvømmelse som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer.

Dog kan ejeren af ejendommen få erstatning, hvis Stormrådet har afgjort, at der er tale om stormflod og ens ansøgning bliver godkendt.

 • Skader på ejendommen erstattes
 • Skader på indbo i kældre dækkes ikke
 • Følgeskader dækkes ikke

Læs mere om, hvordan man søger om erstatning for stormflod og via oversvømmelsesordningen

Hvad er stormflod og oversvømmelsesordning?

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Oversvømmelsesordningen dækker skader forårsaget af oversvømmelse som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer. Stormrådet afgør sager om erstatning efter lov om stormflod og stormfald.

Klik for at læse emne